Aquests són alguns exemples de les darreres obres realitzades per Incovi:

incovi

Rehabilitació energètica d’un edifici d’habitatges a Gran Via Jaume I de Girona (en procés)


El projecte de rehabilitació pretén oferir habitatges sostenibles i eficients a un preu just en ple centre de Girona. A través de la intervenció en els elements passius de l’edifici (façana, coberta, terres i obertures), la renovació de les instal·lacions i la incorporació d’energies renovables s’aconseguirà reduir el consum energètic dels habitatges. Els futurs usuaris podran intervenir en el disseny del seu futur habitatge en un exemple paradigmàtic del què considerem un Espai per Viure. Més informació…

incovi

Rehabilitació de façanes i un habitatge al carrer Hortes 4 de Girona

El projecte de rehabilitació de l’edifici del carrer Hortes 4 de Girona s’ha centrat en refer l’estuc exterior de les façanes  i en la reforma interior d’un dels habitatges de l’edifici. Amb una intervenció mínima s’ha aconseguit millorar la imatge exterior de la finca i l’eficiència energètica de l’habitatge reformat, gràcies a la incorporació d’aïllament tèrmic per l’interior de façana i a la renovació de totes les fusteries exteriors . Més informació…

incovi

Rehabilitació energètica d’un edifici al carrer Hortes 2 de Girona

Tot i que l’objectiu inicial de la intervenció era solucionar els problemes que presentaven les façanes de l’edifici, s’ha plantejat el projecte com una oportunitat per millorar l’eficiència energètica dels seus espais interiors. A part de refer l’estucat exterior, s’introdueix aïllament tèrmic per l’interior de la façana amb la intenció de reduir el consum energètic dels habitatges, que s’han reformat completament per poder-los adaptar a les noves necessitats dels futurs inquilins. Més informació…

incovi

Rehabilitació energètica d’habitatge unifamiliar al Pla de l’Estany

La rehabilitació d’un habitatge unifamiliar al Pla de l’Estany s’ha convertit en la primera obra a Catalunya que segueix els criteris del model  Niedrigenergiehaus  per a edificis de baix consum energètic. El resultat final ha estat un habitatge amb una classificació energètica A, la màxima possible per a edificis,  que ha aconseguit reduir considerablement  les emissions de CO2 a l’atmosfera derivades del seu ús i convertir-se en un exemple paradigmàtic d’arquitectura sostenible i eficient. Més informació…

incovi

Projecte de millora d’accessibilitat de la  plaça del Mercadal de Girona

La intervenció es va centrar en la remodelació dels paviments de la part de Llevant de la plaça Santa Susana i, especialment, en solucionar l’accessibilitat des del carrer a l’accés principal de l’església del Mercadal mitjançant una nova rampa i escala. L’actuació va consistir, per una part,  en la recuperació de les llambordes originals i la seva posterior recol·locació tradicional per a la formació del nou vial i, en segon lloc, en la formació de noves voreres, rampa i escala amb peces i lloses de pedra de Sant Vicenç.

incovi

Projecte de rehabilitació de la Plaça F. Fellini del Barri Vell de Girona

El projecte va consistir en el redisseny de la plaça Federico Fellini per a poder donar solució a problemes de connexió de l’espai amb l’inici del primer tram del carrer de la Llebre,  ordenant així els accessos i l’ocupació de la placa. L’execució es va fer amb materials recuperats i lloses i peces especials de pedra de Sant Vicenç.

incovi

Rehabilitació energètica d’un edifici d’habitatges al carrer Sant Francesc de Girona (en procés)

L’objectiu principal de la intervenció és la de reformar l’edifici actual per poder oferir pisos sostenibles de lloguer a un preu competitiu. Per aconseguir-ho s’ha considerat necessari actuar en tots els elements de l’edifici, aconseguint una rehabilitació total dels habitatges existents que els faci més eficients i adaptats a les necessitats actuals. La introducció d’aïllament tèrmic per l’interior de façana i la renovació de les instal·lacions, entre les quals destaca la ubicació d’un nou ascensor, permetrà revalorar l’edifici actual.

incovi

Reforma ecoeficient de banys i cuina d’un habitatge a Girona


L’encàrrec inicial que se’ns va plantejar era el de reformar una cuina i dos banys, però l’interès de l’usuari final per reduir el consum del seu habitatge i millorar-ne el confort va permetre introduir varies mesures d’eficiència energètica. Es van instal·lar noves fusteries d’alumini amb doble vidre baix emissiu en la porta i finestra de la cuina, es va establir una diferenciació entre llums de treball i llums d’ambient de tiupus LED’S i es van instal·lar columnes i aixetes termostàtiques d’última generació que regulen amb més eficàcia el caudal i la temperatura. Més informació…

 incovi

Finalització d’obra amb criteris d’ecoeficiència a Llançà

Tot i que la nostra intervenció es va limitar a finalitzar la construcció d’un edifici i les seves zones comunes, aquest fet no ens va impedir incorporar algunes mesures d’estalvi. En l’apartat energètic es va incrementar l’aïllament de coberta, amb gruixos de 4+4 cm de poliestirè expandit, i es van incorporar proteccions solars orientables a façana mitjançant persianes Griesser. Per millorar la gestió de l’aigua es van instal·lar mecanismes d’estalvi bàsics (difusors, reductors de cabal , doble descàrrega, etc.) tant a l’edifici com a les zones enjardinades, on es va construir un jardí sostenible de graves i aromàtiques autòctones amb rec gota a gota.

incovi

Reforma interior d’un habitatge a Platja d’Aro

Aquest obra és un altre exemple de com es pot aprofitar la reforma interior d’un habitatge per millorar-ne l’eficiència energètica. Es van renovar les fusteries exteriors i es va reforçar l’aïllament tèrmic de les façanes mitjançant la construcció d’envans ceràmics i la incorporació de 6 cm. de poliestirè expandit. També es van incorporar dosificadors de cabal d’aigua en la nova cuina i bany, ajudant així a reduir el consum d’aigua de l’habitatge.

incoi

Un HABITATGE eficient i sostenible a un preu just

ESTALVI ENERGÈTIC

Estalvi d’un 50% de l’energia en habitatges de nova construcció. Fins a un 85% en projectes de rehabilitació energètica.

ESTALVI AIGUA

Estalvi d’un 30% de l’aigua. Fins a un 45% si s’utilitzen sistemes de reutilització d’aigües.

REDUCCIÓ EMISSIONS C02

100% Reducció emissions CO2. Habitatge zero emissions.

RETORN INVERSIÓ

Retorn de la inversió en 8 anys. Estalvi de fins a 1.500 €/any en projectes de rehabilitació energètica.