Nou Decret de la ITE

Nou Decret de la ITE

El passat 27 de maig va entrar en vigor el Decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici,  que ha introduït una sèrie de canvis en la regulació de les inspeccions tècniques d’edificis (ITE), inspecció visual dels elements comuns de l’edifici feta per personal tècnic competent i que dóna lloc al corresponent informe sobre l’estat de l’edifici.

En aquest Decret i a l’empara de la necessitat i obligació dels propietaris de mantenir els edificis d’habitatges, es regulen en un únic text legal els instruments que ho han de facilitar, com són: la Inspecció tècnica dels edificis d’habitatges, els terminis en què s’han de dur a terme i també el Llibre de l’edifici. Tots tres ja estaven regulats en anteriors decrets però les mancances que presentaven i la necessitat d’avançar en el coneixement i manteniment del parc d’edificis d’habitatges de Catalunya, han propiciat aquest nou Decret.

Aquestes són les principals novetats que s’incorporen:

A. Inspecció tècnica d’edificis d’habitatges:

–   Habitatges unifamiliars. S’incorporen els habitatges unifamiliars, excepte aquells en què la seva edificació principal estigui separada 1,5 m o més de la via pública, de zones d’ús públic i de les finques adjacents.

–   Qualificació de les deficiències. S’amplia la graduació de la qualificació de les deficiències que es deriven de la inspecció de l’edifici a 4 nivells, incorporant, com a novetat, la qualificació d’important (molt greu, greu, important i lleu).

–   Informe d’inspecció tècnica de l’edifici, IITE. S’amplia el seu contingut i caldrà que s’acompanyi de:
* Les recomanacions i terminis de les accions que cal dur a terme per a un correcte manteniment i conservació de l’edifici.
* Les recomanacions tècniques per a la millora de la sostenibilitat i ecoeficiència de l’edifici.
* L’avaluació de les condicions bàsiques d’accessibilitat universal que identifiquin i recomanin les intervencions tècnicament viables.

–   Certificat d’Aptitud. El certificat d’aptitud que emet l’Administració tindrà diferents períodes de vigència, segons la qualificació de les lesions identificades en l’informe ITE (3 anys amb caràcter cautelar per a edificis amb lesions greus i molt greus i mesures cautelars executades, 6 anys amb caràcter provisional per a edificis amb lesions importants i 10 anys per a edificis sense lesions o lesions lleus).

–   Verificació tècnica. La vigència dels certificats d’aptitud amb caràcter cautelar o caràcter provisional queda condicionada a la verificació tècnica, en els terminis que especifica el Decret, realitzada per un tècnic, on es faci constar que les lesions no han incrementat el seu nivell de gravetat o ja han estat reparades.

–   Programa de Rehabilitació. Una vegada la propietat de l’edifici disposa de l’Informe d’inspecció tècnica de l’edifici en què s’indiqui l’existència d’algun tipus de deficiències, la propietat haurà d’aprovar un Programa de rehabilitació acompanyat d’un fons de reserva que garanteixi la reparació de les deficiències, podent-se dur a terme per fases.

B. Llibre de l’edifici dels edificis d’habitatges:

–   Edificis de nova construcció o resultants d’una gran rehabilitació. S’amplia el seu contingut amb la incorporació del Manual de l’habitatge, per tal que la propietat dels habitatges pugui disposar d’informació detallada del mateix.

–   Edificis existents. S’estableix l’obligatorietat per part de la propietat de formalitzar el Llibre de l’edifici a partir de la data de recepció de l’informe ITE i amb el contingut mínim que s’especifica en el Decret.

La inspecció tècnica d’edificis és una gran oportunitat per actualitzar els edificis existents i millorar-ne les prestacions. Si necessiteu realitzar la ITE del vostre edifici ens podeu contactar a info@incovi.com i us resoldrem qualsevol dubte que tingueu.