FASE I. CREACIÓ PROJECTE I COMUNICACIÓ

 1. Captació i formalització de reserva de l’edifici/solar objecte del projecte.
 1. Redacció de l’avantprojecte i validació amb els serveis tècnics de l’ajuntament . Sol·licitud, si s’escau, d’informe urbanístic municipal de l’avantprojecte.
 1. Inici d’accions publicitàries i de comunicació comercial  del projecte.
 1. Tancament del període de captació dels propietaris/promotors del projecte.

 FASE II. CONTRACTACIÓ I PERSONALITZACIÓ DE PROJECTES

 1. Formalització dels contractes privats de compra, d’obres comuns i privades de cada propietari i de la comunitat.
 1. Redacció dels projectes de personalització de cada habitatge i dels pressupostos corresponents.
 1. Formalització de l’escriptura de ON i DH de l’edifici.
 1. Formalització de l’escriptura de compra de cada finca.
 1. Constitució de la comunitat de propietaris.
 1. Formalització en el mateix acte dels punts 7, 8 i 9 dels contractes de prestació de serveis entre els nous propietaris i coincovi sl per la realització de les obres comunes i privatives. En aquest moment cada propietari aportarà aval de garantia per l’import de l’encàrrec privatiu així com l’import íntegre que li correspongui de les obres comunes del edifici. En contraprestació, COINCOVI entregarà a cada propietari aval de garantia pel menteix import pagat, pel compliment de les obres del seu pressupost.
 1. Si s’escau, s’aprofitarà l’acte per l’atorgament d’altes escriptures, com poden ser les de hipoteques o altres.

FASE III. CONSTRUCCIÓ PROJECTE

 1. Visat final del projecte definitiu i sol·licitud de la llicencia d’obres. ( Aquest punt, si cal, es podria portar a terme al mateix temps que els punts 7/8/9 i 10)
 1. Inici de les obres i del procés de seguiment amb els propietaris.
 1. Planificació de les visites quinzenals a les obres de construcció i acompanyament en tot el procés de tria final de les diferents opcions de cada propietari.
 1. Sanejament de l’edifici existent.
 1. Contractació i execució de les escomeses provisionals/definitives segons correspongui.
 1. Reforç estructural de l’edifici i adequació per la instal·lació de l’ascensió.
 1. Construcció estructura cos auxiliar de coberta.
 1. Inici instal·lacions i xarxes de sanejament i ventilació.
 1. Aïllaments, envans i parets.
 1. Fusteria exterior i revestiments exteriors.
 1. Instal·lacions fase II, terra radiant.
 1. Revestiments interiors i paviments.
 1. Cuina, sanitari i instal·lacions fase III.
 1. Acabats finals, estucats i pintures.
 1. Jardineria.
 1. Duran tota l’obra, entrega dels rapports mensuals amb l’evolució de les feines amb detalls de les variacions econòmiques si s’escau.

FASE IV. FINALITZACIÓ DE LES OBRES

 1. Confecció certificat final d’obres.
 1. Liquidació de la darrera certificació d’obres i entrega de garanties.
 1. Tramitació i entrega de permisos i certificats.
 1. Entrega del certificat Eco8 rehabilitació.
 1. Contractació dels serveis i posta en marxa.
 1. Entrega definitiva dels habitatges.

FASE V. MANTENIMENT I POSTSERVEI

 1. Entrega del manual del usuari.
 1. Confecció de la planificació de seguiment i servei de ecomanager.
 1. Contractació del servei.


Un HABITATGE eficient i sostenible a un preu just

ESTALVI ENERGÈTIC

Estalvi d’un 50% de l’energia en habitatges de nova construcció. Fins a un 85% en projectes de rehabilitació energètica.

ESTALVI AIGUA

Estalvi d’un 30% de l’aigua. Fins a un 45% si s’utilitzen sistemes de reutilització d’aigües.

REDUCCIÓ EMISSIONS C02

100% Reducció emissions CO2. Habitatge zero emissions.

RETORN INVERSIÓ

Retorn de la inversió en 8 anys. Estalvi de fins a 1.500 €/any en projectes de rehabilitació energètica.