Publicada la  Directiva 2012/27/UE d’eficiència energètica

Publicada la Directiva 2012/27/UE d’eficiència energètica

El passat 14 de novembre el Parlament Europeu  va publicar la Directiva 2012/27/UE que estableix un marc comú de mesures per al foment de l’eficiència energètica de la Unió per assegurar l’objectiu del 20% d’estalvi per al 2020. S’estima que aquesta reducció del consum energètic de la UE pot arribar a estalviar uns 50.000 milions d’euros a l’any. Aquestes són algunes de les mesures que planteja la nova directiva per mirar d’assolir l’objectiu marcat:

Renovació dels edificis

Entre les mesures més destacades, la Directiva preveu que a partir del 2014 es renovi energèticament cada any un 3% del parc d’edificis que sigui propietat de l’Administració Central i utilitzat per aquesta, amb sistemes energèticament més eficients. A més, tots els productes, serveis i edificis que aquesta Administració adquireixi hauran de ser d’alt rendiment energètic, en la mesura que això sigui viable econòmicament.

Millorar la relació entre els consumidors i les empreses de subministrament energètic

Els consumidors podran gestionar millor el seu consum, perquè rebran una millor informació a través dels seus comptadors i factures. Les empreses energètiques hauran d’assolir un objectiu d’estalvi d’energia acumulat, que serà equivalent a  un estalvi anual de l’1,5% de les vendes d’energia a clients finals, des del 2014 fins al 2020. Entre altres coses, aquestes empreses hauran  d’animar els usuaris a renovar les calderes antigues o a aïllar els seus habitatges.

Auditories energètiques a les grans empreses

La indústria, i especialment les gran empreses, tindran l’obligació de realitzar auditories energètiques cada quatre anys.

Foment de les empreses de serveis energètics

La directiva també preveu el foment del mercat dels serveis energètics, així com facilitar l’accés de les PIMES a aquest mercat. A més, preveu introduir sistemes de certificació que hauran de garantir un alt nivell de competència tècnica dels proveïdors de serveis energètics.

Línies de finançament

Els eurodiputats han proposat l’establiment de línies de finançament per les mesures d’eficiència energètica. Els estats membres hauran de facilitar el finançament d’aquestes activitats o l’ús de les ja existents.

En el següent enllaç us podeu decarregar la Directiva 2012/27/UE relativa a eficiència energètica 

Com heu vist, la nova Directiva pretén ajudar a impulsar econòmicament el sector de la construcció i l’eficiència energètica. Entre d’altres avantatges, aquest sector és una activitat econòmica que genera llocs de treball de proximitat, ja que a més de la instal·lació de les mesures d’eficiència energètica pròpiament dites, el cicle es completa amb el seguiment i manteniment d’aquestes instal·lacions.