Subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges a Catalunya 2016. Què cal saber?

Subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges a Catalunya 2016. Què cal saber?

L’agència de l’Habitatge de Catalunya ha publicat la nova convocatòria de subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis residencials per a l’any 2016 a Catalunya (exclosa la ciutat de Barcelona i l’Àrea Metropolitana). Els ajuts pretenen finançar actuacions per la conservació, la millora de la qualitat i de la sostenibilitat, o la realització d’ajustos raonables en matèria d’accessibilitat. Aquests són alguns dels aspectes principals d’aquesta nova convocatòria de subvencions.

Requisits per poder accedir a les subvencions:

Antiguitat : edificis anteriors a l’any 1981.

Ús: com a mínim, el 70% de la seva superfície sobre rasant ha d’estar destinada a habitatge. S’exclou la planta baixa del còmput si no és habitatge

70% dels habitatges de l’edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris.

Nombre d’ habitatges: En general l’edifici ha de tenir com a mínim 8 habitatges, excepcionalment menys quan pateixin patologies estructurals o quan es faci accessibilitat + conservació, o també accessibilitat si hi ha persones amb discapacitat o majors de 65 anys.

Disposar del IAE (ITE+Certificat energètic+Certificat accessibilitat)

Obres iniciades desprès de l’11 d’abril de 2013.

Destinataris:

Juntes de propietaris, les agrupacions de juntes de propietaris i els propietaris únics d’edificis d’habitatges. En el cas previst a l’article 19.2.b) del Reial decret 233/2013, de 5 d’abril, també podran ser beneficiàries les administracions públiques, els organismes i altres entitats de dret públic, així com les empreses públiques i societats mercantils participades íntegrament o majoritàriament per les administracions propietàries dels habitatges.

Terminis:

Primer termini. Obres subjectes a concurrencia pública competitivaSón per aquelles actuacions que hagin iniciat les obres a partir de l’11 d’abril de 2013. El termini de presentació s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC i finalitza el 30 de juny de 2016. Dotació: 1.800.000€.

Segon termini. Obres subjectes a concurrència publica no competitiva. Són aquelles actuacions que no hagin iniciat les obres abans  de la publicació d’aquesta resolució al DOGC. El termini de presentació s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC i finalitza  el 30 de setembre de 2016.  Dotació: 1.200.000 €.

Actuacions subvencionables:

 Obres de conservació: dels fonaments, l’estructura i les instal·lacions dels edificis. També es subvencionen obres de conservació de cobertes, terrats, façanes i mitgeres en edificis catalogats i, en edificis no catalogats, sempre que aquestes obres de conservació s’executin simultàniament amb actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat de l’edifici.

Les obres han d’estar associades a la reparació de deficiències qualificades com a importants, greus o molt greus a l’Informe d’inspecció tècnica de l’edifici (IITE).

 Actuacions per a la millora de la qualitat i sostenibilitat: millora de l’envolupant tèrmica, millora de l’eficiència de les instal·lacions tèrmiques, incorporació d’equips de generació que utilitzin energies renovables, millores d’il·luminació, mesures per a l’estalvi d’aigua, millores dels paràmetres de protecció enfront del soroll, etc.

Per poder optar a una subvenció d’aquest grup és obligatori realitzar com a mínim una de les tres primeres actuacions (millora de l’envolvent tèrmica, de l’eficiència de les instal·lacions tèrmiques o incorporació d’energies renovables), de manera que s’aconsegueixi una reducció d’almenys un 30% de la demanda energètica de calefacció i refrigeració de l’edifici respecte la seva situació inicial.

 Actuacions per a la millora de l’accessibilitat: instal·lació d’ascensors, remuntadors, rampes, productes de suport, elements d’informació, dispositius de comunicació entre els habitatges i l’exterior, etc.

Imports de la subvenció:

(preu per habitatge i per cada 100 m2 de sup. útil de local)
Obres de conservació 2.000 € *
conservació + sostenibilitat 3.000 € *
conservació + sostenibilitat + accessibilitat 4.000 € *
Millores de la qualitat i sostenibilitat 2.000 € * (reducció de la demanda energètica ≥ 30%)
5.000 € * (reducció de la demanda energètica ≥ 50%)
Millores d’accessibilitat 4.000 € *

Quantia màxima:

· 11.000 €/habitatge i per cada 100 m2 de superfície útil de local *
· 
35% del cost subvencionable de l’actuació, en general
· 50% del cost subvencionable de l’actuació en millores d’accessibilitat
* Aquests preus es poden incrementar un 10% en edificis catalogats

Terminis:

Primer termini. Obres subjectes a concurrencia pública competitiva. Són per aquelles actuacions que hagin iniciat les obres a partir de l’11 d’abril de 2013. El termini de presentació s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC i finalitza el 30 de juny de 2016. Dotació: 1.800.000€.

Segon termini. Obres subjectes a concurrència publica no competitiva. Són aquelles actuacions que no hagin iniciat les obres abans  de la publicació d’aquesta resolució al DOGC. El termini de presentació s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC i finalitza  el 30 de setembre de 2016.  Dotació: 1.200.000 €.

Aquí podeu veure el vídeo de presentació de les subvencions que es va fer al CAATEEB ( Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona).